Pirkimo taisyklės


Prekių pirkimo –pardavimo elektroninėje parduotuvėje Gėlių sala taisyklės

·Sąvokos

1.1.Pardavėjas–Privatusis juridinis asmuo UAB „Gėlių sala“, juridinio asmens kodas 159978373, PVM mokėtojo kodas LT599783716, registruotos buveinės adresas Žilvičių g. 16a, Teleičių k. Kauno r.LT-53273 Lietuva.

1.2.Pirkėjas–1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metųamžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis pats disponuoja savomis pajamomis; 3) juridinis asmuo; 4) juridinis asmuo, ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.

1.3.Taisyklės–Pirkimo –Pardavimo taisyklės nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.4.Sutartis–Pirkimo –Pardavimo metu sudaroma sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.5.El. Parduotuvė–Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė www.geliubutikelis.lt, kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;

1.6.Prekių atsiėmimo centras–Veiverių g. 150, Kaunas, Lietuva

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekeswww.geliubutikelis.ltelektroninėje parduotuvėje , ir UAB „Gėlių sala“ tarpusavioteises, pareigas ir atsakomybę, pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.2 Sutartis laikoma pasirašyta kai Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo –pardavimo elektroninėje parduotuvėjewww.geliubutikelis.lttaisyklėmis ir su jomis sutinku“.

2.3 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2.4 Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos prekės –gėlės, gėlių puokštės, kompozicijos su gėlėmis ir kiti gaminiai su gėlėmis (toliau –gėlių kompozicijos) yra prekės pavyzdžiai, pagaminti iš įvairių gėlių (skintų, stabilizuotų, džiovintų, dirbtinių ir pan.), augalų, dekoravimo, įpakavimo medžiagų. Kiekviena Pardavėjo padaryta gėlių kompozicija yra unikali ir gali skirtis savo spalvingumu,formomis, turiniu, medžiagomis ir kitomis savybėmis.

 

3. Pardavėjo teisės

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes.

3.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių (7.3) punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

1) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju po užsakymo pateikimo

2) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu

3) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

 

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu kai Pirkėjas užsakė prekių pristatymą. Vasario 14, Kovo 8 ir Mamos dienos užsakymai vykdomi be įsipareigojimo tiksliam laikui, nurodomas tik orentacinis laikas.Užsakymas bus pristatytas nurodytą užsakyme dieną.

4.3. Pateikti prekes Pirkėjui atvykus pas Pardavėją Veiverių g. 150, Kaune Pirkėjo nurodytą dieną

4.4 Visais atvejais prekės perduodamos Pirkėjui ar Pirkėjo nurodytam gavėjui tik apmokėjus sutartą prekių kainą.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms(force majore), negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.6.Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

5. Pirkėjo teisės

5.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.5.2 . Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo –pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki prekės pristatymoar perdavimo kurjeriams dienos.5.3 . Pirkėjui atsisakius sutarties

5.2. punkte nustatyta tvarka, sumokėti už užsakymą pinigai bus grąžinti pirkėjui per 20 darbo dienų, atskaičiavus perlaidų mokesčius.

 

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes, prekių pristatymą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

7. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

7.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pateikti užsakymą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

7.2. Prekių kainos El. parduotuvėje nurodomos eurais , įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

7.3. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina elektroninės parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

7.4. Alkoholinius gėrimus internetinėje parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 8.4 punkte nurodytais laikais.

7.5. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:

7.5.1. Pinigų pervedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą Pirkėjui patogiausiu būdu: savarankiškai prisijungęs prie savo banko internetinės bankininkystės sistemos ir atlikęs pervedimą, pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą arba nuvykęs į pasirinktą banko skyrių ir atlikęs pervedimą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą. Atsakomybė užduomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

7.5.2. naudodamas Paysera.lt (Mokėjimai.lt) –Bankai, mokėjimo kortelės Visa, MasterCard, Maestro taip pat Maxima kasos, RKiosk ir kt. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, Pirkėjas bus nukreiptas į Paysera.lt (Mokėjimai.lt) atsiskaitymo sistemą. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą atsakomybė už duomenų saugumą tenka „Paysera LT“, UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

7.5.3. mokėjimo kortele naudodamas PayPal mokėjimų sistemą. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą atsakomybė už duomenų saugumą tenka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions Registered Office: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349.

7.5.4 kreditine kortele, naudodamas „Cardinity.lt“ mokėjimų sistemą. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą atsakomybė už duomenų saugumą tenka „Cardinity.lt“ UAB Click2Sell, Saulėtekio al. 15, LT-10224.

7.5.5. Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele kai atsiskaitymas vyksta pas Pardavėją adresu Veiverių g. 150, Kaunas

7.5.6. Pirkėjas užsakęs prekes su pristatymu įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (išskyrus apmokėjimas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele pas Pardavėją Veiverių g. 150 Kaune), nesumoka už prekes per 1 darbo dieną.

7.5.7. Patvirtindamas taisykles Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai -PVM sąskaitos faktūros ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti dokumentai būtų pateikti elektroniniu būdu.

 

8. Pristatymas ir atsiėmimas

8.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, gavėjo vardą, pavardę ir telefono numerį. Pardavėjas gali paprašyti papildomos informacijos reikalingos pristatymui –viešbučio kambario numerio, gydymo įstaigos palatos numerio, biuro patalpos numeris ir pan.

8.2. Pirkėjas gali pasirinkti skirtingus pristatymo būdus:

8.2.1. Pristatymas nurodytu adresu

8.2.2. Prekių atsiėmimas salone adresu Veiverių g. 150 Kaunas.

8.2.3. Karantino metu užsakymai į gydymo įstaigas nepriimami.

8.2.4. Pardavėjo atstovai prekes pristato miestuose bei rajonuose elektroninėje parduotuvėje nurodytame sąrašenuo 9 iki 13 val. ir nuo 13 iki 19 val., taip pat per šias šventes –Šv.Valentino, Kovo 8, Motinos dieną. Anksčiausia prekės pristatymo diena yra kita diena po užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo. Jeigu užsakymas buvo atliktas iki 16 val ir apmokėtas užsakymas bus įvykdomas tą pačią dieną jeigu taip nurodyta pristatymo datoje.

8.3. Pirkėjo nurodytas prekių pristatymo dienos laikas (pvz. 13 –19 val.) yra orientacinis ir gali skirtis nuo faktinio, bet kuriuo atveju Pardavėjas stengsis pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu dienos laiku.

8.4. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

8.5. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Gavėėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Tarpininkui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Tarpininkas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

8.6. Prekių pristatymas laikomas įvykdytu, kai prekė yra perduota gavėjui arba jam nesant ar negalint patekti pas gavėją –gavėjo artimiesiems, kaimynams, kolegoms, biuro darbuotojams, viešbučio registratūroje, gydymo įstaigos personalui ir pan.

8.7. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

8.8. Pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

8.9. Pardavėjui nepavykus perduoti prekės gavėjui dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar gavėjui atsisakius priimti prekę, prekė bus saugojama pas Pardavėją Veiverių g.150 Kaunas. Gėlių, gėlių kompozicijų saugojimo terminas yra 1 diena. Per šį terminą Pardavėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo patalpose. Po šio termino Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami ir pretenzijos nepriimamos.

 

9.Prekių garantijair grąžinimas

9.1. Gėlėms, gėlių kompozicijoms teikiame 12 valandų garantiją dėl kokybės po pristatymo, jeigu jų laikymo sąlygos atitinka šiuos reikalavimus –skintos gėlės yra įmerktos į vandenį; aplinkos temperatūra nuo 15 iki 25 C; nėra tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų; patalpų drėgnumas 55%-60%; stabilizuotosgėlės ir augalai negali būtų įmerkti į vandenį ar laistomi; negalima lankstyti, spausti ir traiškyti gėlių žiedlapių, žiedų, lapų ir žalumos; gėlių ir žalumos negalima išimti iš kompozicijos. Kitoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.

9.2. Pardavėjas negali garantuoti, kad užsakytos gėlės, gėlių kompozicijos bus identiškos parodytai nuotraukoje. Kiekviena Pardavėjo padaryta gėlių kompozicija yra unikali, todėl ji gali skirtis savo spalvingumu, formomis, turiniu, medžiagomis ir kitomissavybėmis. Pardavėjas stengiasi, kad gėlių kompozicija maksimaliai atitiktų pavaizduotą pavyzdį ir turi teisę pakeisti puokštės ar kompozicijos sudėtį išlaikant jos piniginę vertę ir spalvingumą bei formas.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.4. Gėlės, gėlių kompozicijos gali būti sugrąžintos Pardavėjui, į jo patalpas Veiverių g. 150 Kaunasper 12 valandų nuo pristatymo, jeigu Pirkėjas turi pretenziją dėl kokybės. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

9.5. Norėdamas grąžinti prekę (-es) (išskyrus gėles, gėlių kompozicijas), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Veiverių g. 150 Kaunas, darbo dienomis nuo 9.00iki 19.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę (išskyrus gėles, gėlių kompozicijas), Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

9.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjuigrąžinama visa sumokėta suma.

9.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami pirkėjui per 20 darbo dienų.

 

10. Asmens duomenų apsauga

10.1 Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui turi pateikt asmens duomenis, kuriais Pardavėjas gali identifikuoti Pirkėją, pristatyti Užsakymą, susisiekti prireikus papildomos informacijos ar naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.

10.2 Pirkėjas atsakingas už teisingą duomenų pateikimą registracijos metu.

10.3. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą, sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

10.4 Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi pranešti Pardavėjui.

10.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pirkimo iš Pardavėjo, bei tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 10.4. punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

10.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

11. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl toatsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimątretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yranuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Pardavėjas neatsakouž Pirkėjo žinutės, siunčiamos atviruke, kartu su gėlėmisar gėlių kompozicija, turinį.

11.7. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12. Rinkodara ir informacija

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

12.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

12.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

13. EGS PlatformaElektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013. Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.

EGS platforma -paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/14. Baigiamosios nuostatos14.1. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.